دوره آموزشی RUP, UML

هدف از این دوره تربیت متخصصین تولید مستندات نرم افزار و ایجاد طراحان مسلط به قواعد طراحی در پروژه های مختلف می باشد

دوره آموزشی RUP, UML

سرفصل : RUP
• 1 .معرفی RUP
• 2 .مفاهیم پایه و پیش‌نیاز دوره
• 3 .مقایسه RUP و روش‌های چابک و چهارچوب‌های ارزیابی
• 4 .فاز درک
• 5 .درک محدوده سیستم
• 6 .Vision Document
• 7 .Supplementary Specifications
• 8 .Brainstorming Sessions
• 9 .شناسایی و توصیف مختصر Actorها، Use-Caseها و تدوین واژه نامه سیستم
• 10.User interface Prototype و Storyboard ها
• 11.شناسایی عمکردهای حیاتی سیستم
• 12.شناسایی Use-Caseهای حیاتی سیستم، انواع آن‌ها و توصیف کامل هریک
• 13.شناسایی سناریوهای صفات کیفی حیاتی سیستم
• 14.ارائه حداقل یک راه‌حل ممکن
• 15.Architectural Proof-of-Concept
• 16.شناخت زمان، هزینه و ریسک‌ها
• 17.Risks, issues and risk list
• 18.Software Development Plan
• 19.تعیین فرایند و ابزار
• 20.تعداد تکرارها و معیار‌های آن
• 21.Development Case
• 22.فاز تشریح
• 23.فاز ساخت
• 24.فاز انتقال
• 25.دیسیپلین‌های RUP
• 26.دیسیپلین مدل‌سازی کسب و کار
• 27.توسعه مجموعه سیستم‌های مرتبط با استفاده از RUP
• 28.معرفی EUP و RUP4SOA
• 29.RUP به عنوان رویکرد کلی شامل عمل نمودن مبتنی بر موارد استفاده ، توسعه تکراری، معماری محور بودن
• 30.RUP به عنوان فرایند مهندسی نرم‌افزار قابل پیکربندی متناسب با پروژه های متفاوت
• 31.ابزار RUP
• 32.مفاهیم معماری نرم افزار شامل معماری نرم‌افزار، مدل مرجع، پیش ران‌های معماری، الگوهای معماری و ...
• 33.مفاهیم مهندسی فرایند شامل فرایند نرم افزاری، چهارچوب فرایند، مهندسی فرایند و ...
• 34.یادآوری مستند موارد کاربردی انواع آن
• 35.یادآوری تحقق مورد استفاده
• 36.معرفی روش‌های چابک
• 37.معرفی Extreme Programming
• 38.معرفی مفهوم چهارچوب‌ ارزیابی و CMMI
• 39.مقایسه RUP و روش های چابک و چهارچوب های فرایند
• 40.معرفی دیسیپلین‌های نه‌گانه (مدلسازی کسب و کار، نیازمندی ها، تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی، تست، استقرار، مدیریت تغییرات و پیکربندی، محیط)
• 41.اهداف هر دیسیپلین
• 42.ارتباطات دیسیپلین ها
• 43.فعالیت‌ها و فراورده های مهم هر دیسیپلین
• 44.اهداف و دلایل انجام مدلسازی کسب و کار
• 45.راه های انجام مدل سازی کسب و کار (تولید نرم‌افزار، تولید مجموعه نرم‌افزار، مهندسی مجدد سازمانی، کسب و کار جدید و ...)
• 46.معرفی عناصر مدلسازی کسب و کار شامل Business Vision، Target-Organization Assessment، Supplementary Business Specifications و ...
• 47.استنتاج (به دست آوردن) نیازمندی های نرم افزار از مدل های کسب و کار
سرفصل : UML
• 1 . اهمیت مدل سازی
• 2 . دلائل مدل سازی
• 3 . معرفی UML
• 4 . منشاء UML
• 5 . UMLچیست؟
• 6 . چرا از UMLاستفاده می شود؟
• 7 . UML به عنوان یک زبان
• 8 . اسامی عناصر UML
• 9 . قابلیت توسعه UML
• 10. کاربرد UML در فیلد های نرم افزار هایی مختلف
• 11. فرقUMLو RUP
• 12. ارتباط UMLبا تحلیل و طراحی نرم افزار
• 13.معرفی دیاگرام های UML
• 14.دیاگرام های دینامیک و استاتیک
• 15.دیاگرام های تحلیل ، طراحی و معماری
• دیاگرام فعالیت (Activity Diagram)

o ساخت یک دیاگرام فعالیت
o کاربرد دیاگرام فعالیت
o نحوه تشخیص فعالیت ها
o مدل سازی فعالیت های موازی
o خطوط شنا (SwimLane)
o نمایش انشعاب شرطی (Branch Condition) در یک دیاگرام فعالیت
o کاربرد های مختلف دیاگرام فعالیت
o مدل سازی فرایند های سازمان
o مدل سازی موارد کاربرد پیچیده
o مدل سازی متد های پیچیده
o استفاده از Note در دیاگرام فعالیت
• دیاگرام موارد کاربرد (Use Case Diagram)

o تعریف اکتور
o نحوه پیدا كردن اکتور ها
o انواع اکتور
o نامگذاری اکتورها
o رابطه اکتور با Use Case ها
o نحوه پیدا كردن Use Case ها
o چگونه یك Use Caseتوصیف می شود
o نامگذاری یك Use Case
o توصیف اجمالی (Brief Description)
o پیش شرط ها (PreConditions)
o پس شرط ها (Postconditions)
o روند اصلی (Basic Flow of Events)
o روند های فرعی (Alt flow of events)
o نیازمندیهای غیر عملیاتی (Supplementary Behavior)
o روابط بین Use Caseها
o رابطه Include
o رابطه Extend
o استفاده از State Diagramجهت تشریح Use Case
o استفاده از Activity Diagramجهت تشریح Use Case
• نمودار کلاس (Class Diagram)

o تعریف کلاس
o نماد کلاس در UML
o نامگذاری کلاس ها
o ویژگی های کلاس
o متد های کلاس
o روابط بین کلاسها
o رابطه وراثت (Generalization)
o کلاس پایه
o کلاس های فرزند
o ارث بری چند گانه
o کلاسهای مجرد
o متد های مجرد
o چندریختی
o رابطه انجمنی ( Association)
o انجمنی یکطرفه و دو طرفه
o نقش هر کلاس در رابطه انجمنی
o هر کلاس در رابطه انجمنی (Multiplicity)
o تبدیل روابط انجمنی n-nبه روابط 1-n
o رابطه Aggregation
o رابطه Composition
o تفاوت رابطه Aggregationبا رابطه Composition
o Association Class
o رابطه وابستگی (Dependency)
o سطوح دسترسی به ویژگی ها و متد های یک کلاس
o متد ها و ویژگی های استاتیک
o چگونگی تشخیص و استخراج کلاسها
o روش های حرفه ای تر در طراحی کلاسها
o انواع کلاس ها در یک برنامه نرم افزاری
• نمودار وضعیت (State Chart Diagram)

o ایجاد یک نمودار تغییر وضعیت
o نمودار وضعیت به عنوان یک دیاگرام تحلیل و طراحی
o تشخیص وضعیت ها
o نام گذاری وضعیت ها
o جزئیات یک وضعیت
o فعالیت (Activity)
o یک عمل ورودی (Entry Action)
o فعالیت خروجی (Exit Action)
o فرستادن Eventبه آبجکت دیگر
o تاریخچه حالت (State History)
o گذر ها (Transition)
o جزئیات یک گذر
o رخداد (Event)
o حالت شرط (Guard Condition)
o فعالیت (Action)
• نمودارهای توالی(Sequence Diagram) و همکاری (Collaboration)

o ساخت یک نمودار ارتباط
o یافتن آبجکت ها
o افزودن Msg به یک دیاگرام توالی
o انواع Msgها در یک دیاگرام
o نگاشت یک Msg به یک عملیات
o استفاده از دیاگرام توالی برای نشان دادن معماری نرم افزار و لایه بندی آن
o خط عمر یک آبجکت
o چگونگی نمایش Loopها در یک دیاگرام توالی
o چگونگی نمایش شرط ها (if) در یک دیگرام توالی
• نمودار اجزاء (Component Diagram)

o نمودار اجزاء به عنوان یک نمودار معماری
o چگونگی تشخیص اجزاء
o اجزاء (Component)
o نام گذاری اجزاء
o اجزاء و کلاس ها
o تفاوت بین اجزاء و کلاس ها
o تشابه بین اجزاء و کلاس ها
o اینترفیس
o ارتباط بین اجزاء و اینتر فیس ها
o انواع اجزاء استاندارد
o مدل سازی فایل های قابل اجراء و کتابخانه کلاس ها
o مدل سازی جداول ، فایل ها و اسناد
o مدل سازی کد ها
o مدل سازی یک پایگاه داده فیزیکی
• نمودار استقرار (Deployment Diagram)

o ایجاد دیاگرام استقرار
o معرفی نود ها
o چگونگی تشخیص نود ها
o نامگذاری نود ها
o ابعاد فیزیکی و منطقی
o نود ها و اجزاء(Component)
o سازمان دهی نود ها
o ارتباطات
o مدل سازی پروسه ها و Deviceها
o مدل سازی توزیع شدگی اجزاء