دوره آموزش پیشرفته جاوا java

پیش نیاز ها : دوره جاوا مقدماتی و آشنایی با اصول طراحی
مخاطبین دوره : برنامه نویسی پیشرفته در محیط جاوا، ارتباط پایدار در محیطهای Multi Platform، طراحی بر اساس UML و RUP، کاربران Framework های جاوا مانند Strus, JSF, Spring, Hibernate, camel، برنامه نویسی شبکه، برنامه نویسی Multi Thread ، برنامه نویسی در محیطهای هوشمند و برنامه نویسی Java Card
اهداف دوره : برنامه نویسی جاوا در محیط های چند پلت فرمی، کار با پایگاه داده های چند ساختاری، طراحی و توسعه برنامه های سرویس پایه در فریم ورکهای NAB، طراحی برنامه های رویدادگرا و گرافیکی با توجه به ترکیب Desktop & JSP، استفاده و باز تعریف کلکسیون های جنریک، طراحی و پیاده سازی برنامه تحت شبکه، طراحی و پیاده سازی Multi Threading ، کار با Java Frameworks و طراحی بر اساس Design Pattern های معروف در محیط جاوا

دوره آموزش پیشرفته جاوا java

- آشنایی با J2EE
o مقدمات طراحی ساختار توسعه یافته بر اساس مفاهیم J2SE
o آشنایی با Server Faces
o آشنایی با AJAX
o آشنایی با Servlet
o آشنایی با Bean
o آشنایی با JPA
o اصول کار با فریم ورکها (Strus, JSF, Hibernate, Spring, Camel)
- طراحی شی گرا بر اساس مفاهیم & RUP UML
o مقدمات UML
o بررسی مستند الزامات
o شناسایی کلاس های موجود در مستند الزامات
o شناسایی صفات کلاس
o شناسایی وضعیت و فعالیت شی ها
o شناسایی عملیات های کلاس
o همکاری ما بین شی ها
- کلکسیون های جنریک
o نگاهی بر کلکسیون ها
o کلاس های Type-Wrapper برای نوع های اصلی
o Auto Boxing , Auto-UnBoxing
o واسط Collection و کلاس Collection
o لیست ها
o Iterator , Array List
o Linked List
o متد های کلکسیون
o متد Sort
o متد Shuffle
o متدهای پیشرفته کلکسیون
o Set , Map
o کلاس Properties
o کلکسیون های سنکرون
o پیاده سازی انتزاعی
- کلاس ها و متدهای جنریک
o محرک متدهای جنریک
o سربارگذاری متدهای نریک
o کلاس های جنریک
o نوع های خام
o Wild card در متدهایی که پارامترهای نوع دار
o ارتباط جنریک و توارث
o پشته ها
o صف ها
o درختها
- برنامه نویسی چندنخی Multi Thread Programming
o چرخه عمر و حالت چند نخی
o اولویت و زمان بندی thread
o Runnable و کلاس Thread
o چارچوب موازی با Executer
o همگام سازی
o اشتراک گذاری سنکرون
o اشتراک گذاری سنکرون و عملیات اتمیک
o رابطه تولید کننده و مصرف کننده بدون همگام سازی
o Array blocking queue
o بافر کران دار
o واسطهای Lock , Condition
o انجام محاسبات در Worker
o پردازش نتایج میانی در Swing Worker
o Future , Callable
- شبکه سازی
o کار با URL
o خواندن فایل از سرویس دهنده وب
o پیاده سازی سرویس دهنده مقدماتی – سوکت استریم
o پیاده سازی سرویس گیرنده مقدماتی – سوکت استریم
o تعامل سرویس گیرنده / سرویس دهنده با تعامل سوکت استریم
o اتصال از طریق دیتا گرام
- الگوهای برنامه نویسی
o ساختار الگوها و روش شناسایی یک الگو در برنامه
o strategy pattern
o singleton pattern
o factory pattern
o abstract factory pattern
o facade pattern
o concrete pattern
o خطایابی بر اساس الگو شناسی توسعه
o معرفی و دسترسی به سایر الگوها
- فریم ورکهای جاوا (Java Frameworks)
o اصول طراحی بر اساس ساختار چهارچوب محور (Framework App design structure)
o اصول Bean & Managed Bean
o برقراری ارتباط بین APP ها و صفحات یک App
o کامپوننتهای استاندارد در هر فریم ورک
o Facelet & Data Table در فریم های پیاده سازی کننده
o Validation & Conversion F.W
o Framework Migration
o مدیریت رویدادها در کامپوننتهای ترکیبی و سفارشی
o Glassfish & Tomcat optimization
o Hibernate Framework
o Strus Framework
o Spring Framework (MVC design)
o Java Server Faces (JSF)
o Camel F.W base on Spring
- بهینه سازی عملیات بر روی پایگاه داده ها
o بهینه سازی بر اساس الگو
o بهینه سازی بر اساس مدلهای درون کار J2EE
o بهینه سازی بر اساس F.W