دوره آموزشی کار تیمی ویژه پروژه های نرم افزار

هدف این دوره تربیت مدیران تیم های نرم افزار جهت کنترل و تقسیم کار بین تیم و برآورد زمان پایان پروژه به همراه تحلیل ریسک پروژه می باشد

دوره آموزشی کار تیمی ویژه پروژه های نرم افزار

سرفصل مطالب :
- تیم و مفهوم کار تیمی
- طراحی تیم : مستقل – هم افزا
- مجموعه سازی
- مدیریت ماتریسی : مدیریت پروژه بر اساس تیم واحد
- مدیریت ماتریسی : مدیریت پروژه بر اساس مجموعه تیم ها
- تداخل و حل بحران در تیم
- ژل سازی تیم ها و تولید ضریب آینده
- افزایش قابلیت نیروی انسانی در عملیات تیمی
- مدیریت تشویق – تبیه : تیم واحد – مجموعه تیم ها
- مدیریت راندمان، ارزیابی و آموزش
- طوفان فکری – عملیاتی
ارزیابی دوره :
- تمرین پایان جلسه
- تمرین پایان دوره
- تداخل یابی در سناریو فرضی
- حل تداخل در سناریو تمرینی