دوره آموزشی MySQL

هدف از این دوره تربیت متخصصان حوزه مدیریت و طراحی پایگاه داده می باشد

دوره آموزشی MySQL

سر فصل ها
- معماری MySQL
- مقدمات توسعه پایگاه و جداول بر اساس MSQL
- مقدمات ایجاد و توسعه پرس و جو
- پیشبینی و جستجوی گلوگاه داده ای (Bottlenecks & Benchmark)
- بهینه سازی اسکیما بر اساس مدل App Business
- بهینه سازی اسکیما بر اساس مدل عملکردی داده ها در پایگاه داده
- بهینه سازی پرس و جو
- ساختار داده ای
o Query cache
o Storing code
o Cursor
o Prepared Statement
o User-Defined Function
o Views
o Character set & Collections
o Full text search
o Foreign key
- ترکیب جداول و پارتیشن بندی (Merge & Partition)
- تراکنش های توسعه یافته
- بهنه سازی سرور بر اساس مدل عملکردی نرم افزار
- بهنه سازی سمت سرور بر اساس مدل عملکردی سخت افزار
o Swapping
o Threading
o RAID
o Network
- Replication و تعادل داده ای
- پایگاه داده در وضعیت عملکردی
o High Availability
o Load Balancing
- پشتیبان گیری و بازآوری داده ها
- امنیت
- Sphinx Search